Privacybeleid

Lees deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Sixie (powered by Accent) bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Artikel 1 – Algemeen 

1.1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de website www.sixie.be. De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Sixie (powered by Accent) met maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België en ingeschreven in de KBO onder nummer … (hierna samen: Sixie).

1.2. Sixie streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1.3. Door gebruik te maken van de Website en/of persoonsgegevens aan Sixie te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt 

2.1. tijdens een bezoek aan deze Website:

 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding) bij registratie op onze Website ;
 • via cookies: zie artikel 9;

2.2. bij inschrijving op onze nieuwsbrief: 

 • e-mailadres;

2.3. als werknemer: 

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches;

2.4. als kandidaat en/of uitzendkracht: 

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • foto’s en video’s;
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • informatie over opleiding en werkervaring;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches;
 • bijzondere persoonsgegevens:
 1. uittreksel strafregister: dit vragen we uitsluitend wanneer dit wettelijk verplicht is
 2. gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen.

2.5. als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: 

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer;

Vergeet Sixie niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Sixie relevant is.

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen 

3.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie 

Sixie verwerkt soms publieke gegevens, bv. gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers verschenen, of gegevens op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking 

4.1. Algemene doeleinden: 

Sixie zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres(zie artikel 2.1.): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sixie om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding)(zie artikel 2.1.) bij registratie op onze Website: met het oog op het beheer van uw account op deze Website, om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches), met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches(zie artikel 2.3. en 2.4.): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
 • foto’s en video’s(zie artikel 2.3. en 2.4.): om te gebruiken voor onze interne communicatie, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (zie artikel 2.5.): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming.

4.2. Direct marketing: 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan Sixie uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot Sixie, haar diensten.

Daarnaast kan Sixie uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing.

Zie artikel 6.6 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

4.3. Doorgifte aan derden: 

Sixie zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de verbonden ondernemingen van Sixie of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Sixie zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Sixie uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Sixie zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4. Wettelijke vereisten: 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Sixie uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Sixie zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Sixie en u:

 • IP-adres(zie artikel 2.1.): voor de duur van uw bezoek aan de Website;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding)(zie artikel 2.1.) voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief)(zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 2.3. en 2.4.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer(zie artikel 2.5.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 – Uw rechten

6.1. Recht van toegang en inzage: 

U hebt de mogelijkheid om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Sixie van uw persoonsgegevens maakt. U kan ook uw recht op inzage aanvragen door onderaan uw vraag te stellen in artikel 10.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sixie met uitzondering van een aantal verplichte wettelijke gegevens bij een tewerkstelling via Sixie. Daarnaast heeft u steeds de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (met uitzondering van uw rijksregisternummer en bankrekeningnummer waarvoor een tussenkomst van Sixie vereist is). U erkent dat indien u bepaalde gegevens niet invult of later verwijdert, bepaalde diensten en producten niet (langer) leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet: 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming: 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten: 

Zie artikel 10 met betrekking tot het aanvragen van uw rechten. Gelieve onderaan in artikel 10 het contactformulier in te vullen met uw verzoek.

6.7. Automatische beslissingen en profiling: 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen: 

U kan onze DPO Charlotte Devloo ook contacteren op het nummer 051 460 562 of charlotte.devloo@accentjobs.be.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)22744800 of Fax +32(0)22744835, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact  .

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Sixie dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Sixie heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de App/Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies? 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Sixie en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies? 

Onze Website gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt. En laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

9.3. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 

Functionele cookies 

Authenticatiecookies: ‘Remember me’ Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd.
User input cookies: ‘Lifestyle Identifier’ Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.
User interface customization-cookies: Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies 

Trackingcookies: Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.
Social plug-in trackingcookies: Worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op

Artikel 10 – Ons contacteren

Bedrijven/klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe Sixie omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via volgend contact formulier.

Kandidaten

Heeft u als kandidaat of uitzendmedewerker vragen over hoe Sixie met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via dit contact formulier.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gebruik dan dit formulier.